DỰ ÁN 47: Bàn trang điểm nhà chị Duyên Lữ gia tân bình