DỰ ÁN 20: Vách ngăn nhà anh diệp tại Vĩnh Lộc B, TP. HCM