DỰ ÁN 103: Bàn làm việc tại Chi Cục Thuế Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh